Stołówka informacje

INFORMUJEMY RODZICÓW I OPIEKUNÓW O NUMERZE TELEFONU KOMÓRKOWEGO, POD KTÓRYM MOŻNA ODWOŁYWAĆ OBIADY, CODZIENNIE DO GODZINY 8:00.

573-961-174

JEDNOCZEŚNIE PROSIMY RODZICÓW DZIECI, KTÓRE W KOLEJNYM MIESIĄCU REZYGNUJĄ Z OBIADÓW O ZGŁASZANIE TEGO FAKTU W SKLEPIKU SZKOLNYM LUB NA STOŁÓWCE.

Regulamin:


I. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:


1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 89, nauczyciele i pracownicy tej szkoły, rodzice (wyłącznie na wynos).
2. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie lub, których dożywianie finansuje: MOPS, Parafia oraz sponsorzy.
3. Zgodnie z uchwałą wyżej wymienieni, zapisywani są na obiady na początku lub w trakcie roku szkolnego, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w sklepiku szkolnym.


II. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY:


1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu i kompotu.
2. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora Szkoły i Ajenta.
3. Wysokość opłaty za jeden pełny posiłek wynosi 9,50 zł, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice (na wynos) - 12,00 zł.
4. Istnieje możliwość zakupu tylko drugiego dania w cenie 8,50 zł (dorośli - 10,00 zł) oraz zakupu samych zup w cenie 4,00 zł (dorośli -5,00 zł).
5. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.
6. Dyrektor szkoły wraz z pedagogiem szkolnym mogą przyznać darmowy obiad z limitów MOPS uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub w szczególnych wypadkach losowych, po wcześniejszym przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.


III. OPŁATY:


1. Odpłatność za obiady za dany miesiąc uiszczana jest w sklepiku szkolnym do 5-go każdego miesiąca.
2. Posiłki przysługują od dnia następnego po dokonaniu wpłaty.
3. Wpłaty za obiad potwierdzone są dowodem wpłaty na kwitariuszu i podpisem osoby upoważnionej. Oryginał otrzymuje wpłacający, kopia pozostaje do rozliczenia dokumentacji stołówki.
4. Szkoła posiada listy imienne uczniów korzystających z obiadów. Obiady dla uczniów szkoły podstawowej wydawane są na podstawie bloczków obiadowych lub dowodów wpłat.
5. Uczniowie nie potwierdzają swoim podpisem otrzymania posiłku, gdyż utrudniłoby to prace kuchni, płynność wydawania posiłków i funkcjonowanie stołówki.

6. Zakupu jednorazowego obiadu dokonujemy tylko i wyłącznie w sklepiku szkolnym w danym dniu najpóźniej do godz. 9:00 lub w dniu poprzedzającym.ZC


IV. ZWROTY ZA OBIADY:


1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej.
2. Nieobecność musi być zgłoszona w sekretariacie lub w sklepiku szkolnym osobiście, telefonicznie lub pisemnie najpóźniej do godz. 8.00 danego dnia. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.
3. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu na podstawie zwrotu niewykorzystanych bloczków.
4. W szczególnych przypadkach, gdy uczeń lub rodzic dokonujący wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecności w ściśle określonych dniach tygodnia, osoba upoważniona pobiera opłatę pomniejszoną o kwotę za zgłoszone dni. Nieuzasadniona lub nie zgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów
5. Z obiadów mogą korzystać uczniowie przebywający na zwolnieniu lekarskim. Obiad wydawany jest wówczas rodzinie ucznia, która ma go dostarczyć dziecku do domu.


V. WYDAWANIE POSIŁKÓW:


1. Posiłki wydawane są od godz. 11.25 do godz. 13.45
2. Osoby korzystające ze stołówki ustawiają się w jednej kolejce przy okienku, gdzie wydawane są posiłki.
3. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień.
4. Kuchnia zastrzega sobie możliwość zmian w jadłospisie w ciągu tygodnia.
5. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.


VI. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:


1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
2. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.
3. W przypadku zgubienia bloczków obiadowych uczeń zgłasza ten fakt w sklepiku szkolnym.
4. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w jadalni czuwają wychowawcy świetlicy oraz wyznaczeni nauczyciele.
5. Uczniowie mogą zgłaszać propozycje dań do jadłospisu.


VII. O WSZYSTKICH SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ PRACY STOŁÓWKI DECYDUJE DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 89 W KRAKOWIE.


VIII . Regulamin stołówki wchodzi w życie z dniem 02.09.2019 r

Komunikaty

 

 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 89

os. Piastów 34a
31-624 Kraków

Nr Konta:   Bank PKO  BP  69 1020 2906 0000 1802 0355 6321

slonko

edziennik

edziennik

spzlink2

naszeszkoly

ewidencja

bezpieczne wakacje

kuratorium

portal krakowa

Zintegrowana Policja

logo oke

baner kompetencje na szostke

Uniwersytet Dzieci logo kolor

akademiaprzyszlosci

logo ppp

sieciaki

logoBIP