Biblioteka - regulamin

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

I. Zagadnienia ogólne

1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły.

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

 

II. Funkcje biblioteki

Biblioteka w szczególności:

1. służy realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych, opiekuńczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli;

2. stanowi centrum informacji o wszystkich materiałach dydaktycznych znajdujących się w szkole;

3. jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzą nauczyciele bibliotekarze oraz nauczyciele innych przedmiotów, korzystając ze zgromadzonych zbiorów uzupełniających programy nauczania i wychowania;

4. pełni funkcję ośrodka informacji w szkole: dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

III. Zadania biblioteki szkolnej

1. Do zadań biblioteki należy w szczególności:

1) gromadzenie, przechowywanie, udostępnianie, selekcja zbiorów bibliotecznych, skontrum,

2) popularyzacja nowości wydawniczych,

2) statystyka czytelnictwa,

3) udzielanie informacji naukowej w oparciu o tradycyjny i komputerowy warsztat informacyjny,

4) wystawki tematyczne i okolicznościowe,

5) konserwacja księgozbioru,

6) systematyczna praca pedagogiczna z czytelnikiem indywidualnym, grupowym, zbiorowym w różnych formach,

7) wypożyczanie (użyczanie) uczniom podręczników i materiałów edukacyjnych.

2. Biblioteka składa się z jednego pomieszczenia, gdzie wyodrębniono:

1) wypożyczalnię,

2) czytelnię,

3) pracownię multimedialną.

IV. Organizacja udostępniania zbiorów

1. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.

2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać:

1) uczniowie,

2) pracownicy,

3) rodzice i inni użytkownicy w czytelni,

4) inni użytkownicy po uzyskaniu zgody Dyrektora szkoły.

3. Każdy uczeń zapoznaje się z regulaminem biblioteki szkolnej.

4. Księgozbiór podręczny (słowniki, encyklopedie, leksykony, wydawnictwa albumowe) udostępnia się w czytelni, a pozostałe książki i czasopisma można wypożyczyć do domu.

5. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki, czytelnik jest zobowiązany do odkupienia takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza.

V. Zasady korzystania z wypożyczalni

1. Biblioteka szkolna udostępnia zbiory nauczycielom, uczniom i pracownikom szkoły. Pozostałe osoby mogą korzystać ze zbiorów wyłącznie na miejscu.

2. Czytelnik może wypożyczyć książki tylko na swoje nazwisko.

3. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni z możliwością przedłużenia wypożyczeń na okres realizacji zadań edukacyjnych,

4. Za książkę zgubioną lub zniszczoną czytelnik musi odkupić książkę taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.

5. Komputery w bibliotece służą do przeglądania edukacyjnych programów multimedialnych, dostępnych w bibliotece oraz do wyszukiwania informacji w internecie. Za uszkodzenie sprzętu komputerowego i oprogramowania przez ucznia odpowiadają finansowo jego rodzice lub opiekunowie prawni.

 

VI. Zasady korzystania z czytelni

1.  Czytelnia jest czynna w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

2.  Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy SP 89.

3.  Korzystanie z księgozbioru podręcznego jest możliwe za zgodą nauczyciela bibliotekarza.

4. Czytelnicy łamiący zasady regulaminu mogą być wyproszeni z czytelni.

5. W pomieszczeniu biblioteki nie wolno spożywać posiłków i napojów.

6. W bibliotece obowiązuje cisza i kulturalne zachowanie.

 

VII. Zasady korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

1. Począwszy od roku szkolnego 2014/2015 szkoła bezpłatnie wypożycza uczniom podręczniki/ materiały edukacyjne do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2. W bibliotece szkolnej są opracowywane podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne, które są wpisywane do księgi inwentarzowej broszur.

3. Szkoła nieodpłatnie wypożycza (użycza) uczniom podręczniki/materiały edukacyjne, mające postać papierową, które są przeznaczone do minimum trzyletniego okresu użytkowania przez co najmniej 3 kolejne roczniki uczniów.

4. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu, które są jednoroczne i przeznaczone do użytku indywidualnego. Przekazanie odbywa się na podstawie protokołu zbiorczego.

5. W zależności od potrzeb dydaktycznych, uczeń ma możliwość korzystania z podręcznika, zarówno w szkole, jak i w domu.

Zasady wypożyczania i zwrotu podręczników

 1. Biblioteka szkolna wypożycza (użycza) bezpłatnie podręczniki/materiały edukacyjne na jeden (bieżący) rok szkolny.
 2. Podstawą wypożyczenia jest znajomość przez rodzica ucznia niniejszego regulaminu, potwierdzona podpisem oraz akceptacja jego postanowień.
 3. Za zapoznanie rodziców i uczniów z treścią regulaminu, odpowiada wychowawca klasy.
 4. Wypożyczenia (użyczenia) podręcznika/materiałów edukacyjnych dokonuje nauczyciel bibliotekarz na podstawie imiennej listy uczniów, sporządzonej przez wychowawcę klasy.
 5. Podręczniki/materiały edukacyjne na dany rok szkolny są wypożyczane (użyczane) w terminach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem-bibliotekarzem, a wychowawcą klasy i podane do wiadomości rodziców i uczniów. Zapis ten stosuje się także do zwrotu podręczników/materiałów edukacyjnych.
 6. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom nie później niż do 30 września, w szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.
 7. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie, w trakcie roku szkolnego.
 8. Wypożyczenie podręczników/materiałów edukacyjnych w klasach I-VIII odbywa się w obecności wychowawcy.
 9. Wychowawca jest zobowiązany na najbliższym zebraniu z rodzicami uzyskać podpisy tychże, potwierdzające odbiór podręczników.
 10. Podręczniki/materiały edukacyjne podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku: skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia do innej szkoły, w przypadku innych zdarzeń losowych.
 11. Zwrotu wypożyczonych podręczników/materiałów edukacyjnych, dokonuje się w terminach określonych przez szkołę i podanych przez nauczycieli bibliotekarzy, do wiadomości uczniów i rodziców, jednak nie później niż do 20 czerwca danego roku. Uczniowie przystępujący do egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających, poprawkowych, zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.
 12. Podczas zwrotu podręcznika/materiału edukacyjnego do biblioteki, nauczyciele bibliotekarze dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia. Przy wykonywaniu tych czynności mogą współpracować z wychowawcą klasy.
 13. W przypadku zgubienia podręcznika/materiałów edukacyjnych, ich zniszczenia lub znacznego uszkodzenia, szkoła zażąda od rodziców/prawnych opiekunów zwrotu odkupionych egzemplarzy podręcznika/materiału edukacyjnego.
 14. Materiały ćwiczeniowe otrzymują poszczególni uczniowie corocznie, bez obowiązku zwrotu, co należy także potwierdzić podpisem rodzica.
 15. Dokumentacja dotycząca wypożyczania uczniom podręczników i materiałów edukacyjnych znajduje się w bibliotece szkolnej, a za jej kompletność odpowiadają nauczyciele bibliotekarze. Dokumenty z podpisami rodziców, potwierdzające otrzymanie kompletu podręczników, znajdują się u wychowawców klas do końca roku szkolnego.

Zabezpieczenie podręczników, użytkowanie

 • Uczeń korzystający z podręczników/materiałów edukacyjnych jest zobowiązany do ich poszanowania i używania zgodnie z przeznaczeniem, do troski o ich walory estetyczne i użytkowe, do chronienia przed zniszczeniem i zagubieniem.
 • Zabrania się niszczenia, wyrywania kartek, dokonywania jakichkolwiek notatek, rysunków, zaznaczeń, zagięć.
 • Wypożyczone podręczniki należy oprawić.
 • Materiały ćwiczeniowe są przyznawane bezzwrotnie każdemu uczniowi. Służą zatem do użytku zgodnie z zawartymi tam poleceniami.
 • W przypadku zagubienia lub znacznego uszkodzenia podręcznika/materiału edukacyjnego, rodzic jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie wychowawcę klasy oraz nauczycieli bibliotekarzy.

 

VIII. Zasady korzystania z pracowni multimedialnej

1. Pracownia multimedialna jest udostępniana uczniom, nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły w godzinach pracy biblioteki.

2. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan stanowiska i zgłosić nauczycielowi dostrzeżone usterki.

3. Pierwszeństwo do korzystania z pracowni mają osoby realizujące konkretny temat (referat, projekt, zadanie domowe, itp.).

4. Przy stanowisku komputerowym może pracować jedna osoba, o ile nauczyciel nie zdecyduje inaczej.

5.   Korzystanie z multimediów, Internetu i programów użytkowych ma służyć wyłącznie celom naukowym, informacyjnym i edukacyjnym.

6. Użytkownik ma prawo wykorzystywać dane i programy udostępnione w systemie komputerowym szkoły oraz wydawnictwa multimedialne,

7. Nauczyciel bibliotekarz ma prawo monitorować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze oraz blokować dostęp do określonych danych lub usług.

9. Użytkownik ponosi materialną odpowiedzialność za straty lub koszt naprawy w przypadku zniszczeń i szkód wynikających z niewłaściwego użytkowania sprzętu.

10. Zabrania się:

1) dokonywania zmian w oprogramowaniu,

2) instalowania i wgrywania programów zewnętrznych,

3) podłączania urządzeń peryferyjnych do komputera,

4) korzystania z telefonów komórkowych,

5) wykorzystywania stanowiska komputerowego do gier i zabaw (zwłaszcza: czatów, blogów, komunikatorów, itp.),

6) wykorzystywania stanowiska komputerowego w celach zarobkowych,

7) łamania praw autorskich,

8) korzystania, udostępniania i przesyłania danych naruszających prawo oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe i obrażające uczucia innych (pornografia, dyskryminacja rasowa, religijna, narkotyki, propagowanie przemocy, itp.),

9) użytkowania komputera i jego oprogramowania w sposób sprzeczny z prawem.

11. Przy stanowisku nie wolno spożywać posiłków i napojów.

12. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w pracowni należy zachować ciszę.

13. W przypadku nieprzestrzegania ww. punktów regulaminu nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.

14. Użytkownik nie stosujący się do przepisów Regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze stanowisk komputerowych w pracowni multimedialnej.

15. W przypadku zniszczenia lub dewastacji sprzętu komputerowego, koszty za naprawę sprzętu i instalację oprogramowania ponosi sprawca.

 

IX. Postanowienia końcowe

Decyzje w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu podejmuje Dyrektor Szkoły.

Regulamin Biblioteki SP 89 w czasie pandemii COVID-19

 


1. Uczniowie korzystają w bibliotece szkolnej wyłącznie z wypożyczalni.
2. W bibliotece mogą przebywać jednocześnie 4 osoby odwiedzające (uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły).
3. W pierwszej kolejności wypożyczane są lektury.
4. Zamówienia zbiorcze na książki można składać:
- mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub
- przez dziennik elektroniczny Librus,
5. Zamówienia indywidualne można składać poprzez wrzucenie do skrzynki przed biblioteką kartki z wpisanym nazwiskiem, klasą i tytułem zamawianej książki.
6. Zamówienia zbiorcze na książki w kl. I-III będą przekazywane Wychowawcom.
7. Zamówienia na książki w kl. IV-VIII będą realizowane za pośrednictwem łączników.
8. Zamówienia indywidualne będą realizowane w dniu następnym od godz. 9.00.
9. Zwracane książki zostają umieszczone w pudełkach oznaczonych datą i odbywają 3-dniową kwarantannę, po której są włączane do księgozbioru.
10. Pomieszczenie biblioteki jest systematycznie wietrzone.
11. Powierzchnie wspólne (klamki, blaty) są dezynfekowane zgodnie z zaleceniami BN.
12. Wszelkie pytania dotyczące biblioteki i wypożyczeń można kierować na adres e-mail biblioteki lub nauczycieli bibliotekarzy poprzez e-dziennik Librus.

Komunikaty

Kontakt z sekretariatem szkoły możliwy jedynie pod numerem telefonu

660 63 73 73


 Nowy adres mailowy: sekretariat@sp89krakow.p


 

 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 89

os. Piastów 34a
31-624 Kraków

Nr Konta:   Bank PKO  BP  69 1020 2906 0000 1802 0355 6321

slonko

edziennik

edziennik

spzlink2

naszeszkoly

ewidencja

bezpieczne wakacje

kuratorium

portal krakowa

Zintegrowana Policja

logo oke

grosik

Uniwersytet Dzieci logo kolor

logo ppp

sieciaki

logoBIP