Szkolne Koło Wolontariatu

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu działającego przy Szkole Podstawowej Nr 89

im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie

Podstawa prawna – Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.)

 Cele i założenia Szkolnego Koła Wolontariatu:

      zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu,

      przygotowywanie uczniów do podejmowania pracy w wolontariacie,

  umożliwianie uczniom podejmowania działań na rzecz niepełnosprawnych, chorych, samotnych, ubogich, najmłodszych itp.

      wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży,

      promowanie życia bez uzależnień.

& 1

Postanowienia ogólne

1) Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących , wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie.

2) Wolontariusz - osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym. Wolontariuszem może być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

3) Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do wszystkich uczniów SP 89 (w szczególności do uczniów klas VII i VIII), którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.

4) Szkolne Koło Wolontariatu jest organizacją młodzieżową działającą na terenie szkoły pod nadzorem Dyrektora Szkoły i włączająca się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno - opiekuńczo –wychowawczą, prowadzoną przez szkołę i związane z nią organizacje samorządowe jak również pozarządowe.

5) Opiekę nad Szkolnym Kołem Wolontariatu sprawują: wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły nauczyciele - koordynatorzy, którzy czuwają nad tym, aby działalność Koła była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem Koła oraz prowadzą pracę formacyjną członków Koła - wolontariuszy. Koordynatorzy Szkolnego Koła Wolontariatu zajmują się sprawami organizacyjnymi Koła, przydzielaniem i realizacją zadań, prowadzeniem dokumentacji, a także są łącznikami między uczniami, a Dyrekcją Szkoły.

& 2

Cele działania

1. Przygotowanie młodzieży do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

2. Zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.

3. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości  i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.

4. Wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi.

5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej i lokalnej.

6. Promocja idei wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym.

7. Stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez inne organizacje.

8. Pomoc w działaniach Szkoły i wszystkich imprez szkolnych, różnego typu i różnym charakterze.

9. Prowadzenie cyklicznych spotkań wolontariuszy.

10. Współpraca z Hospicjum św. Łazarza w Krakowie oraz Hospicjum Alma Spei.

& 3

Wolontariusze

1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.

2. Członkiem Szkolnego Koła Wolontariatu może być młodzież szkolna respektująca jego zasady, po uprzednim przedstawieniu koordynatorom Koła pisemnej zgody rodziców na działalność w wolontariacie oraz deklaracji przynależności do SKW. Po otrzymaniu powyższych dokumentów koordynator zakłada każdemu wolontariuszowi indywidualną KARTĘ AKTYWNOŚCI WOLONTARIUSZA, do której wpisywane są zrealizowane działania.

3. Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

4. Wolontariusze powinni podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym naukę i pomoc w domu.

5. Wolontariusz kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.

6. Wolontariusz uczestniczy w przedsięwzięciach Szkolnego Koła Wolontariatu gromadząc na swoim koncie odpowiednią liczbę akcji według następującego schematu:

-  jeśli wolontariusz rozpoczął pracę w SKW w klasie siódmej musi zgromadzić na swoim koncie co najmniej 6 akcji w przeciągu 2 lat (w tym co najmniej 2 akcje w klasie 8)

- jeśli wolontariusz rozpoczął pracę w SKW w klasie ósmej musi zgromadzić na swoim koncie co najmniej 5 akcji w przeciągu 1 roku.

7. Każdy wolontariusz stara się aktywnie włączyć w działalność Szkolnego Koła Wolontariatu, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.

8. Każdy wolontariusz powinien przestrzegać zasad zawartych w regulaminie Szkolnego Koła Wolontariatu, swoim postępowaniem promować ideę wolontariatu i być przykładem dla innych.

9. W przypadku, kiedy uczeń nie wykaże się zainteresowaniem pracą w Szkolnym Kole Wolontariatu lub też nie będzie przestrzegał zasad regulaminu, może opuścić szeregi koła bez konsekwencji, ale też nie otrzyma dodatkowych punktów za swoją pracę.

 Każdy wolontariusz ma prawo do:

·    jasno określonego zakresu obowiązków,

·    prośby o pomoc,

·     wnoszenia nowych pomysłów,

·     ciągłego rozwijania swoich umiejętności,

·    ochrony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonych mu zadaniami,

·    wpływu na podejmowane przez koordynatora decyzje.

 Każdy wolontariusz ma obowiązek:

·    być osobą odpowiedzialną,

·     sumienne i rzetelne spełniać swoje zadania,

·    być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji, dla której pracuje,

·     zachować dyskrecję w sprawach prywatnych podopiecznych,

·  brać czynny udział w różnego rodzaju spotkaniach, które mają na celu rozwijanie wolontariuszy.

& 4

Obszary działania

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne. Zakłada zaangażowanie młodzieży do działań:

      na terenie szkoły i na rzecz szkoły:

- organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku szkolnym,

- współpraca z Samorządem Szkolnym, włączanie się w organizację imprez odbywających się na terenie szkoły.

  poza terenem szkoły - np. akcje pomocowe na rzecz potrzebujących (ubogich, chorych itp.) we współpracy z instytucjami i organizacjami.

 & 5

Nagradzanie wolontariuszy

Formy nagradzania:

 • Pochwała Koordynatora Szkolnego Koła Wolontariatu z wpisem do dziennika elektronicznego,
 • Dyplom nadający tytuł SUPER WOLONTARIUSZA,
 • Pochwała Dyrektora Szkoły,
 • List gratulacyjny do rodziców,
 • Uczniowie klas VIII za systematyczny udział w akcjach SKW otrzymują wpis na świadectwie szkolnym, dzięki któremu przyznane zostaną dodatkowe punkty brane pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
 • Systematyczna praca w świetlicy i bibliotece szkolnej, premiowana jest wpisem na świadectwo ukończenia szkoły. Podobnie jak uczniowie biorący udział w premiowanych akcjach wolontariatu, wolontariusze pracujący w świetlicy i bibliotece szkolnej otrzymują punkty, które będą brane pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
 • Uczeń, który jest wolontariuszem i realizuje określone zadania może mieć podwyższoną ocenę z zachowania.

 

& 6

Struktura Szkolnego Koła Wolontariatu

 • Na czele Szkolnego Koła Wolontariatu stoją koordynatorzy, którzy dzielą między siebie zadania związane z organizowaniem pracy wolontariuszy,
 • Członkowie SKW (wolontariusze) oraz koordynatorzy ściśle współpracują z zespołem nauczycieli jak również bezpośrednio podlegają Dyrekcji Szkoły.
 • Zgodnie z regulaminem wolontariusze biorący udział w akcjach na terenie szkoły uczestniczą w nich za zgodą rodziców, która jest udzielona w Deklaracji przynależności do SKW. Udział w akcjach poza szkołą odbywa się każdorazowo pod kontrolą i za przyzwoleniem rodziców.

 & 7

Sposoby ewaluacji:

 

 • ankieta dla wolontariuszy;
 • sprawozdanie z pracy Szkolnego Koła Wolontariatu;
 • rejestr akcji charytatywnych, w których biorą udział wolontariusze prowadzony przez koordynatorów;
 • zdjęcia z imprez;
 • podziękowania od osób i instytucji;
 • wywiad z podopiecznymi na temat świadczonej pomocy;

 

 WYKAZ   ZAŁĄCZNIKÓW: 

Załącznik nr 1 - Deklaracja przynależności do Koła Wolontariatu oraz zgoda rodziców/opiekunów prawnych.

Załącznik nr 2 – Karta aktywności Wolontariusza.

Komunikaty

Kontakt z sekretariatem szkoły możliwy jedynie pod numerem telefonu

660 63 73 73


 Nowy adres mailowy: sekretariat@sp89krakow.p


 

 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 89

os. Piastów 34a
31-624 Kraków

Nr Konta:   Bank PKO  BP  69 1020 2906 0000 1802 0355 6321

slonko

edziennik

edziennik

spzlink2

naszeszkoly

ewidencja

bezpieczne wakacje

kuratorium

portal krakowa

Zintegrowana Policja

logo oke

grosik

Uniwersytet Dzieci logo kolor

logo ppp

sieciaki

logoBIP